Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego 2019

Liczy się suma wszystkich dochodów w rodzinie, którą potem podzielimy przez liczbę miesięcy i jej członków.

Jednym z podstawowych kryteriów, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie, jest kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Jednym z podstawowych kryteriów, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie, jest kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Pod uwagę bierze się tu dochód netto, to znaczy po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zapłaconego podatku dochodowego. Do dochodu nie wlicza się także świadczeń z pomocy społecznej i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.

> dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie – wówczas otrzymają Państwo wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Dodaj komentarz