Jak napisać wstęp do pracy inżynierskiej

powinien być rzeczowy i w skrótowy sposób obejmować wszystkie najważniejsze elementy pracy; powinien być pisany jasnym i zwięzłym językiem; zdania powinny być formułowane w formie bezosobowej; powinien składać się z kilku ściśle wydzielonych akapitów.

Wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej ma przeważnie objętość od 1 do 3 stron maszynopisu znormalizowanego. W przypadku pracy doktorskiej wstęp jest znacznie bardziej rozszerzony, a przeprowadzany w tym zakresie dyskurs mocno pogłębiony.

Głównym celem Waszej pracy dyplomowej powinno być poznanie funkcjonowania jakiegoś przedmiotu, odnalezienie istoty określonego zjawiska (zawsze powinno być to coś naukowego). W. Dudkiewicz określa cele, jako ” dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach i zjawiskach będących przedmiotem badań ”.

Dodaj komentarz