Ile trzeba mieć lat pracy do emerytury

Zgodnie z obecnymi przepisami prawo do emerytury przysługuje mężczyznom, którzy osiągnęli już wiek emerytalny (aktualnie wynosi on 65 lat) oraz przepracowali minimum 25 lat, opłacając przy tym składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; oraz kobietom mającym co najmniej 60 lat i tym samym pracujących w swoim życiu …

wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. W przypadku zatem gdy osoba odchodząca na emeryturę nie posiada wymaganego stażu pracy, ZUS nie wypłaci jej emerytury minimalnej. Osoba taka otrzyma jedynie świadczenie w wysokości wynikającej z wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym.

Od 1 marca 2020 roku najniższa emerytura została podwyższona z kwoty 1100 zł do 1200 zł. Jednak z podwyżki mogły skorzystać tylko osoby, które posiadały wymagany staż ubezpieczeniowy. Należy przez to rozumieć staż składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej od 20 do 25 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Od 1 marca 2020 roku najniższa emerytura została podwyższona z kwoty 1100 zł do 1200 zł. Jednak z podwyżki mogły skorzystać tylko osoby, które posiadały wymagany staż ubezpieczeniowy. Należy przez to rozumieć staż składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej od 20 do 25 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Trzeba osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz osiągnąć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Do jego wyliczenia zalicza się zarówno okres składkowy, jak i nieskładkowy, przyjmując zasadę, że na trzy lata składkowe można doliczyć tylko jeden rok nieskładkowy.

Oznacza to, iż można otrzymać emeryturę niższą niż najniższa emerytura gwarantowana ustawowo dla świadczeniobiorców, którzy udokumentowali co najmniej 20/25 letni okres składkowy i nieskładkowy.

Minimalny staż pracy do emerytury jest określony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi on odpowiednio 22 lata dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Minimalny staż pracy do emerytury jest określony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi on odpowiednio 22 lata dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Dodaj komentarz