Ile jest ważne skierowanie do lekarza

– Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych czy terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu reali- zacji, np. poprzez ustalenie ter- minu przyjęcia pacjenta do szpi- tala.

Odpowiedź: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego.

Z kolei eskierowanie jest ważne bezterminowo i nie trzeba, jak w przypadku papierowych, dostarczyć oryginału do placówki w ciągu 14 dni. O ile e-receptę wystawi każdy lekarz, to eskierowanie niekoniecznie. Z danych NFZ wynika, że eskierowanie wystawia obecnie 74 proc. placówek medycznych, a 63 proc.

Od 01.01.2015 roku obowiązuje przepis, by dostarczyć oryginał skierowania do szpitala nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.

Jeśli chodzi o inne badania, to przykładowo skierowanie na badania laboratoryjne, a więc między innymi badania z krwi są ważne przez 3 miesiące.

Eskierowanie tak jak skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Dodaj komentarz