Czy w umowie o pracę można wpisać okres wypowiedzenia

Wskazany w pytaniu przepis reguluje długość okresu wypowiedzenia, zatem prawidłowy zapis w umowie powinien brzmieć: „okres wypowiedzenia – art. 36 § 1 K.p.”. Przy czym informacja ta nie musi być wskazywana w umowie o pracę.

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umów na czas określony czy umów na zastępstwo jest taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony i wynosi: 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę powinno zostać dokonane na piśmie. Pismo powinno obowiązkowo zawierać oświadczenie pracodawcy o woli rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, a także podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

Dodaj komentarz