Czy w umowie o pracę można skrócić okres wypowiedzenia

36 § 6 Kodeksu pracy dopuszcza skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Zgodnie z tym przepisem strony mogą – po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich – ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, choć ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Kodeks pracy zakłada, że pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

36 § 6 Kodeksu pracy dopuszcza skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Zgodnie z tym przepisem strony mogą – po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich – ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, choć ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Informację o skróconym okresie wypowiedzenia uzupełnia się w świadectwie pracy w punkcie 4. W tym miejscu należy podać okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia uprawniający do odszkodowania. Co istotne, jako końcową datę zatrudnienia wpisuje się datę zakończenia skróconego okresu wypowiedzenia.

Dodaj komentarz