Czy w małżeństwie można kupić mieszkanie tylko na siebie

Dotyczy to również nieruchomości. Jeśli stroną umowy jest jeden z małżonków, to co do zasady nieruchomość stanowić będzie wspólną własność małżonków. W przypadku wspólności majątkowej nabycie nieruchomości wymaga zgody drugiego małżonka.

Jeśli stroną umowy jest jeden z małżonków, to co do zasady nieruchomość stanowić będzie wspólną własność małżonków. W przypadku wspólności majątkowej nabycie nieruchomości wymaga zgody drugiego małżonka. Może być ona wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, jak i w jej trakcie, a nawet po zawarciu transakcji.

Dlatego, jeżeli małżonek, który nie jest wpisany do księgi wieczystej nie znajduje zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności, w wyniku której i on będzie ujawnionym właścicielem nieruchomości właściwa droga to wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie treści tej księgi z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o wpisanie

Każdy z małżonków bez ograniczeń dysponuje swoim majątkiem osobistym. Oznacza to tym samym, że oboje małżonkowie mogą, bez konieczności uzyskania zgody drugiego z nich, nabyć nieruchomość.

Standardowym sposobem na nabycie – w trakcie związku małżeńskiego – przedmiotu do majątku osobistego (i niestety akceptowanym w praktyce notarialnej) jest złożenie przez małżonka dokonującego tego nabycia oświadczenia w treści umowy, że nabywa go do majątku osobistego i potwierdzenie tego faktu oświadczeniem drugiego …

Jeśli stroną umowy jest jeden z małżonków, to co do zasady nieruchomość stanowić będzie wspólną własność małżonków. W przypadku wspólności majątkowej nabycie nieruchomości wymaga zgody drugiego małżonka. Może być ona wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, jak i w jej trakcie, a nawet po zawarciu transakcji.

Dodaj komentarz