Co zaliczamy do nieszczęśliwego wypadku

Zgodnie z definicją, nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, niespodziewane i wywołane przyczyną zewnętrzną, mającą źródło poza organizmem człowieka, w wyniku którego ubezpieczony – wbrew swojej woli – stracił życie lub doznał uszczerbku na zdrowiu.
Wyświetl całą odpowiedź…

samochód porusza się po drodze i niespodziewanie uderza w inne auto, rowerzystę, drzewo, ogrodzenie czy pieszego. Nieszczęśliwe wypadki w ubezpieczeniach komunikacyjnych to także zdarzenia, które powstają podczas: wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, tankowania samochodu (np.

Ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Za nieszczęśliwy wypadek uznajemy gwałtowne zdarzenie, które będzie jedyną i bezpośrednią przyczyną Twojej śmierci. Nieszczęśliwy wypadek nie zależy od Twojej woli ani stanu zdrowia.

Definicja ta nie jest już stosowana przez zakłady ubezpieczeń, a w myśl najczęściej spotykanej, nieszczęśliwym wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł20.

Zgodnie z definicją, nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, niespodziewane i wywołane przyczyną zewnętrzną, mającą źródło poza organizmem człowieka, w wyniku którego ubezpieczony – wbrew swojej woli – stracił życie lub doznał uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1I ust. 12 OWU nieszczęśliwy wypadek to „przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Dodaj komentarz